Ochrana údajov

Verejné vyhlásenie

 

V Unilabs sa riadime zásadami CARE BIG. To znamená, že súčasťou kultúry našich spoločností Unilabs Slovensko, Unilabs Slovensko patológia, Unilabs Slovensko hematológia, Patológia, Histopatologia, Klinická patológia Prešov, Medy, Vita-Test, ako členov skupiny Unilabs na Slovensku (ďalej len „Členovia Unilabs Slovensko“)* je ochrana toho, čo si naši zákazníci najviac cenia. To, samozrejme, zahŕňa aj ich osobné údaje. S osobným údajmi sme v našich spoločnostiach vždy nakladali na najvyššej úrovni bezpečnosti a v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu údajov.

 

Implementácia rámca EÚ na ochranu údajov čiže Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) zavádza nový súbor pravidiel, ktoré budú Členovia Unilabs Slovensko dodržiavať.

 

Ako sú Členovia Unilabs Slovensko pripravení na GDPR?

 

Vždy, keď sú niektorej z našich spoločností zverené osobné údaje, dodržiavame požiadavky stanovené GDPR. To sa netýka len spracúvania údajov pacientov, ale aj údajov našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov a ďalších jednotlivcov, s ktorými máme pracovné vzťahy v rámci našej činnosti.

 

S pomocou špičkovej spoločnosti v oblasti ochrany údajov sme preštudovali požiadavky stanovené GDPR a zostavili sme tím zaoberajúci sa ochranou údajov, ktorý vedie Group Data Protection Officer.

 

Spracúvanie údajov: GDPR vyžaduje, aby sa údaje zbierali a spracúvali správne a na konkrétne, explicitne určené a legitímne účely. Naše spracovateľské operácie sú evidované v registri a každá z nich sa opiera o jasný právny základ. Spracovateľská operácia môže napríklad byť nevyhnutná na plnenie zmluvy alebo na účely legitímnych záujmov, ktoré Členovia Unilabs Slovensko sledujú. Ak spracúvanie osobných údajov zveríme tretej strane, sme obzvlášť starostliví a uisťujeme sa, že naši sprostredkovatelia údajov podliehajú konceptu náležitej starostlivosti a zmluvným dohodám.

 

Transparentnosť: GDPR vyžaduje, aby sa osobné údaje kontrolovali v priebehu celého cyklu ich existencie a aby boli podniknuté príslušné kroky na zabezpečenie ich primeranosti, relevantnosti, obmedzenosti, presnosti a aktuálnosti. Spracúvanie údajov našimi spoločnosťami je plne transparentné. Osobné údaje sú mapované tak, aby bol umožnený zber, uchovávanie, používanie, modifikácie alebo vymazanie takýchto údajov podľa požiadaviek GDPR a požiadaviek dotknutých osôb.

Bezpečnosť údajov: Členovia Unilabs Slovensko považujú bezpečnosť údajov za nanajvýš dôležitú. Zavádzame všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie najvyššej úrovne bezpečnosti a na zabezpečenie dostupnosti a ochrany osobných údajov.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako implementujeme novú legislatívu, môžete si prečítať aj náš dokument obsahujúci odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa GDPR (FAQ).

 

Čo bude nasledovať?

 

V spoločnostiach, ktoré sú Členmi Unilabs Slovensko sa snažíme o to, aby sme poskytovali skvelú zákaznícku skúsenosť. Aj naďalej budeme vykonávať dodatočné požadované zmeny podľa novej legislatívy a v priebehu tohto vývoja budeme informovať svojich klientov, pacientov, dodávateľov a všetky regulačné orgány.

GDPR je skvelou príležitosťou pracovať ruka v ruke so všetkými zdravotníckymi organizáciami tak, aby sme poskytli lepšiu starostlivosť jednotlivcom, ktorí nám zverujú ochranu svojich osobných údajov.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o požiadavkách GDPR, prečítajte si o novom nariadení na stránke Európskej komisie:

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

 

Na získanie ďalších informácií o našom dodržiavaní predpisov nám mailujte na dpo@unilabs.com.

 

Všeobecné poučenia

 

GDPR vyžaduje od prevádzkovateľov informovať subjekty, ktorých dáta spracováva, o spôsobe ich spracovania, o záležitostiach, ktoré súvisia so spracovaním a zároveň o právach subjektov stručne, transparentne, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou, používajúc pritom jasné a jednoduché formulácie.

 

 


Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

 

1 O nás

 

1.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o., IČO: 31 647 758, so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 63112/L, (ďalej aj ako „my“, „náš“ alebo „nás“) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré zhromažďuje a spravuje. Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. je zriadená a registrovaná v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

 

Osobné údaje spracovávame v súlade so slovenským zákonom o ochrane osobných údajoch č. 122/2013 Z.z. (“ZoOÚ”) a zároveň v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.

 

Od 25. mája 2018 budú tieto informácie spracovávané v súlade s Nariadením EÚ (2016/679) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov pri voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so slovenským zákonom o ochrane osobných údajoch č. 18/2018 Z.z. (“ZoOÚ 18/2018 Z.z.”) a zároveň so Smernicou 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

 

1.2 Naše kontaktné údaje:

 

Unilabs Slovensko, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

 

Riaditeľstvo

 

Digital park II
Einsteinová 23
851 01 Bratislava 
alpha.medical@unilabs.sk  
tel.: +421 2 32 112 222


 

2 O našich zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

 

2.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie (ďalej len „zásady") obsahujú pravidlá týkajúce sa používania a spracovávania osobných údajov, ktoré nám poskytujete a ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky (www.unilabs.sk), alebo údajov, ktoré dostávame pri podávaní žiadosti o zamestnanie v spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o.. V týchto zásadách sa opisuje, ako sú údaje chránené, používané a zdieľané, a tiež sa tu opisujú vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali.

 

2.2 Tieto zásady môžeme zmeniť v súlade so zmenou našich služieb alebo platných právnych predpisov. Aktualizovaná verzia týchto zásad bude dostupná na našej webovej stránke: www.unilabs.sk.

 

2.3 Na webovej stránke sa môžu uvádzať odkazy na externé webové stránky, za ktoré spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nenesie zodpovednosť za spracovávanie osobných údajov na týchto webových stránkach. Tieto zásady sa nevzťahujú na možné spracovanie osobných údajov na týchto stránkach a odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov ich prevádzkovateľov.

 

3 Účel spracovávania osobných údajov

 

3.1 Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 

-        Aby sme vás mohli kontaktovať, spracovať vašu žiadosť o zamestnanie a posúdiť vašu kandidatúru (ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o.)

 

-        Aby sme mohli vylepšiť webovú stránku na základe informácií o tom, ako ju používate a tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie (pozrite nižšie)

 

3.2 Ak si naše služby vyžadujú registráciu alebo vyplnenie žiadosti, musíme zhromažďovať osobné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu, kontaktné údaje a informácie nachádzajúce sa v životopise, aby personálne oddelenie mohlo spravovať žiadosti o zamestnanie. 

 

3.3 Informácie zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie. Zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 

 

Informácie zhromažďujeme, aby sme pochopili, ako návštevníci využívajú webovú stránku. Na základe tohto typu informácií dokážeme identifikovať fyzické osoby.

 

3.4 Právnym základom spracovávania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem spracovať vašu potenciálnu žiadosť o pracovnú pozíciu v spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. a vylepšovať našu webovú stránku.

 

3.5 Vykonávame náležité bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu vašich osobných údajov a chránili bezpečnosť a integritu zhromažďovaných informácií.

 

4 Uchovávanie osobných údajov

 

4.1 Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov zhromažďovania osobných údajov. Keď osobné údaje už nie sú potrebné, sú vymazané.

 

4.2 Osobné údaje môžu byť uchované, ak si to vyžadujú právne požiadavky.

 

5 Príjemcovia osobných údajov

 

5.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. spolupracuje s inými organizáciami na poskytovaní služieb. Vaše osobné údaje odovzdávame organizáciám, ktoré musia spracovávať vaše osobné údaje v našom mene, aby napríklad mohli spravovať a zabezpečovať naše údaje, rozposielať e-maily alebo spracovať určité služby. Z tohto dôvodu môžeme poskytovať informácie týmto poskytovateľom služieb, napríklad IT dodávateľom.

 

5.2 Tieto organizácie nesmú používať dané informácie na žiadne iné účely okrem tých, ku ktorým im pokynmi spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. boli dané k dispozícii.

 

6 Prenos vašich osobných údajov za hranice EÚ alebo EHP

 

6.1 Unilabs Slovensko, s. r. o. môže odoslať vaše osobné údaje príjemcom nachádzajúcim sa za hranicami krajiny, kde boli vaše údaje zhromaždené. Osobné údaje budú prenesené do krajín za hranicami EÚ/EHP iba v tom v prípade, že ste predložili žiadosť o zamestnanie na pracovnú pozíciu v spoločnostiach patriacich do skupiny Unilabs v Peru, v Austrálii, v Spojených arabských emirátoch alebo v Saudskej Arábii na naplnenie tohto účelu. V prípade takýchto prenosov spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. prijme opatrenia, aby zabezpečila adekvátnu úroveň ochrany vašich osobných údajov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom.

 

7 Informácie o vašich právach

 

7.1 Ak spracujeme vaše osobné údaje, máte právo požiadať o prístup k nim. Máte právo vedieť, prečo osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracovávame, aký druh osobných údajov spracovávame, ktoré organizácie ich prijímajú a ako sú tieto údaje uložené.

 

7.2 Máte právo dostať kópiu osobných údajov, ktoré poskytujeme bezplatne. Žiadosť o prístup k osobným údajom môžete podať v písomnej forme s vaším podpisom. Takúto žiadosť môžete podať aj prostredníctvom e-mailu a v takom prípade môžete požiadať o digitálnu kópiu.

 

7.3 Máte právo stiahnuť váš súhlas na použitie vašich osobných údajov spoločnosťou Unilabs Slovensko, s. r. o. Kým nestiahnete váš súhlas, neovplyvní to použitie vašich informácií.

 

7.4 Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, obmedzenie ich spracovania a doplnenie neúplných osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sú tieto informácie nesprávne alebo nezákonné. Ďalej máte právo požiadať o to, aby osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Unilabs, boli odovzdané novému prevádzkovateľovi údajov.

 

7.5 Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

8 Súbory cookie

 

8.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. používa súbory cookie na prijímanie a zaznamenávanie informácií a na prijímanie informácií môžeme používať aj iné technológie („automatický zber údajov“). Môžu obsahovať aj osobné údaje z vášho prehliadača. Pri prijímaní týchto informácií sa riadime zákonom o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. .

 

8.2 Vo všeobecnosti sú súbory cookie malé súbory údajov, ktoré sú odosielané vášmu webovému prehliadaču vo vašom počítači, vo vašom mobilnom telefóne alebo v inom elektronickom zariadení, ktoré používate. Súbory cookie sa používajú na uloženie informácií v elektronickom zariadení a slúžia ako pamäť, čo znamená, že pri opätovnej návšteve webovej stránky je vaše zariadenie rozpoznané.

 

Existujú dva druhy súborov cookie: dočasné a trvalé. Dočasné súbory cookie existujú iba dovtedy, kým nezatvoríte okno webového prehliadača vo vašom zariadení. Trvalé súbory cookie existujú dlhšie, po špecifikovaný čas.

 

8.3 Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu obsahovať nasledujúce:

 

 

8.4 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. používa súbory cookie na získavanie informácií o tom, ako webovú stránku používate. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať našu stránku a služby. Nastavenia vášho webového prehliadača môžete zvyčajne zmeniť, ak chcete vypnúť všetky súbory cookie, odmietnuť nové alebo dostávať varovné správy od vášho zariadenia v prípade odoslania nových súborov cookie.

 

8.5 Ak chcete upraviť súbory cookie, použite nastavenia prehliadača. Každý webový prehliadač je iný, no v každom prípade môžete použiť Pomocníka v ponuke prehliadača a zistiť, ako zmeníte vaše súbory cookie. Zmenu súborov cookie musíte vykonať v každom prehliadači, ktorý používate, ak chcete, aby nastavenia týchto súborov boli rovnaké. Ak vypnete súbory cookie, musíte vziať na vedomie, že niektoré zo služieb na webových stránkach nemusia fungovať správne.

 

8.6 Informácie, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu používateľov webových stránok, nebudú dostupné pre tretie strany. Informácie, ktoré nesúvisia s totožnosťou používateľa, môžu byť zverejnené. Rozsah času, počas ktorého sú získavané informácie zo súborov cookie ukladané, závisí od toho, ako často webovú stránku navštevujete.

 

9 Ďalšie otázky

 

9.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. uvíta, ak ju kontaktujete v prípade ďalších otázok týkajúcich sa týchto zásad. Kontaktné informácie nájdete v odseku 1.2 uvedenom vyššie.